อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร ต้องอบรมอะไรบ้าง

by admin
9.5K views

การอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้างานใหม่ ถูกกำหนดให้ดำเนินการโดย พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 นอกจากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังทำเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างด้วย

คุณสมบัติผู้อบความปลอดภัยพนักงานเข้าทำงานใหม่

บุคคลที่สามารถอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้างานใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบุไว้ โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

 • เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็น ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือ เทียบเท่า โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมีประสบการณ์สอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าหรือ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองรงงาน และต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

จากข้อกำหนดของวิทยากรข้างต้นหากสถานประกอบกิจการไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่มีประสบการณ์สอนด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปีก็สามารถเลือกใช้วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามด้านบนแทนได้หรืออาจใช้สถานบันที่รับอบรมก็สามารถทำได้

อบรมเซฟตี้

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กันยายน 2566 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดกฎหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(3) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรค 1 จากสถานประกอบกืจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (3) เท่านั้น ”

ข้อ 8 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างแตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา

(1) ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

(2) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

ข้อ 10 ใครที่ผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน หรือ อบรม จป บริหาร หรือเป็น จป บริหาร ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 ถือว่าผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือ บริหารตามประกาศนี้

นอกจากหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่แล้วกฎกระทรวงฉบับนี้ยังได้พูดถึงหลักสูตรฝึกอบรมอื่นไว้ดังนี้

 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งแต่ละหลักสูตร ได้กำหนดระยะเวลา และหัวข้อในการอบรมเอาไว้ด้วย

จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมาแล้ว

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาทำงาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาแล้ว ให้ดูจากหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมที่พนักงานใหม่นำมาด้วย ส่วนมากจะเป็นใบประกาศ ที่ออกให้โดยสถานประกอบกิจการเก่าของลูกจ้าง เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดว่า ต้องออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย และในส่วนของนายจ้างเองก็ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้ด้วย โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรม
 • วัน เวลา และสถานที่อบรม
 • ลายมือชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรม

น้ายจ้างโดยเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน

 

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

ทำไมต้องอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ มีประโยชน์อย่างไร

การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ นอกจากเป็นข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 16  ระบุว่าให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้ว การอบรมความปลอดภัย ยังมีประโยช์ต่อลูกจ้างอีกด้วย เช่น

 • ทำให้พนักงานทราบกฎระเบียบ ข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ
 • ทำให้ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงาน
 • ทำให้พนักงานมีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยเบื้องต้น และทราบถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

นอกจากประโยชน์ของการอบรมที่กล่าวมาข้างต้น ยังทำให้นายจ้างสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอีกด้วย

ไม่อบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้างมีความผิดอะไรบ้าง

หากสถานประกอบกิจการไม่จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องถูกลงโทษตามมาตรา 56 ที่ระบุว่านายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป

การอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องของหลักสูตรคุณสมบัติของวิทยากรและบทกำหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามและถ้านายจ้างไม่สามารถดำเนินการเองได้อาจใช้สถาบันที่รับฝึกอบรมแทนก็ได้และเมื่อมีการอบรมแล้วต้องเก็บหลักฐานการอบรมรวมทั้งออกหลักฐานการผ่านการอบรมตามหลักสูตรให้กับลูกจ้างด้วย

บริการของเราเผื่อคุณสนใจ

อบรม ลูกจ้างเข้าทำานใหม่ 6 ชม.

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้ / สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by จป.com