อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร ต้องอบรมอะไรบ้าง

by admin
4.5K views
การอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้างานใหม่ ถูกกำหนดให้ดำเนินการโดย พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 นอกจากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังทำเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างด้วย

คุณสมบัติผู้อบความปลอดภัยพนักงานเข้าทำงานใหม่

บุคคลที่สามารถอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้างานใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบุไว้ โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
 • เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็น ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือ เทียบเท่า โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมีประสบการณ์สอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าหรือ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองรงงาน และต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
จากข้อกำหนดของวิทยากรข้างต้นหากสถานประกอบกิจการไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่มีประสบการณ์สอนด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปีก็สามารถเลือกใช้วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามด้านบนแทนได้หรืออาจใช้สถานบันที่รับอบรมก็สามารถทำได้ อบรมเซฟตี้

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดไว้ในข้อ 7 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ มีระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที ในหัวข้อนี้จะพูดถึงความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยคืออะไร ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกัน เป็นต้น
 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งในหัวข้อนี้จะพูดถึงรายละเอียดของกฎหมายด้านความปลอดภัยต่างๆ
 3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ซึ่งในหัวข้อนี้จะพูดถึงข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการนั้นๆ แต่ละสถานประกอบกิจการก็จะมีข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของการทำงานในที่นั้นๆ
สำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมจากสถานประกอบกิจการเดิม ให้อบรมเฉพะ ข้อ 3 เท่านั้น เนื่องจาก ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของแต่ละสถานประกอบกิจการจะแตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นต้องอบรมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนที่ทำงาน นอกจากหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่แล้วกฎกระทรวงฉบับนี้ยังได้พูดถึงหลักสูตรฝึกอบรมอื่นไว้ดังนี้
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งแต่ละหลักสูตร ได้กำหนดระยะเวลา และหัวข้อในการอบรมเอาไว้ด้วย

จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมาแล้ว

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาทำงาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาแล้ว ให้ดูจากหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมที่พนักงานใหม่นำมาด้วย ส่วนมากจะเป็นใบประกาศ ที่ออกให้โดยสถานประกอบกิจการเก่าของลูกจ้าง เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดว่า ต้องออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย และในส่วนของนายจ้างเองก็ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้ด้วย โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 • ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรม
 • วัน เวลา และสถานที่อบรม
 • ลายมือชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรม
น้ายจ้างโดยเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

ทำไมต้องอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ มีประโยชน์อย่างไร

การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ นอกจากเป็นข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 16  ระบุว่าให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้ว การอบรมความปลอดภัย ยังมีประโยช์ต่อลูกจ้างอีกด้วย เช่น
 • ทำให้พนักงานทราบกฎระเบียบ ข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ
 • ทำให้ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงาน
 • ทำให้พนักงานมีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยเบื้องต้น และทราบถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
นอกจากประโยชน์ของการอบรมที่กล่าวมาข้างต้น ยังทำให้นายจ้างสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอีกด้วย

ไม่อบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้างมีความผิดอะไรบ้าง

หากสถานประกอบกิจการไม่จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องถูกลงโทษตามมาตรา 56 ที่ระบุว่านายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป

การอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องของหลักสูตรคุณสมบัติของวิทยากรและบทกำหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามและถ้านายจ้างไม่สามารถดำเนินการเองได้อาจใช้สถาบันที่รับฝึกอบรมแทนก็ได้และเมื่อมีการอบรมแล้วต้องเก็บหลักฐานการอบรมรวมทั้งออกหลักฐานการผ่านการอบรมตามหลักสูตรให้กับลูกจ้างด้วย

บริการของเราเผื่อคุณสนใจ

อบรม ลูกจ้างเข้าทำานใหม่ 6 ชม.

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้ / สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

You may also like

ติดต่อ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T. (064) 958 7451

M. Sale@safetymember.net

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by จป.com