by admin
อบรม จป บริหาร

ใครบ้างที่ต้องเตรียมการอบรม จป.บริหาร ตามกฎหมายใหม่ 2566

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ซึ่งนับจากวันที่มีกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวประกาศออกมา

หลักสูตร เกี่ยวกับการอบรม จป บริหาร ให้อ้างอิง กฎหมาย เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 2566

เตรียมตัว อบรม จป บริหาร

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย

๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

วิทยากร อบรม จป บริหาร

คุณสมบัติวิทยากร อบรม จป บริหาร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ได้กำหนดคุณสมบัติของวิทยากรไว้ว่า ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยาย มีประสบการณ์

ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้การนับระยะเวลา 5 ปี หรือ 3 ปี ให้นับจากปีที่ขอความเห็นชอบหรือขอรับการรับรอง

 • เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่

บรรยาย และมีประสบการณ์การสอนด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันที่ขอความเห็นชอบหรือขอรับการรับรอง

 • เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ การนับระยะเวลา 5 ปี หรือ 3 ปี ให้นับจากปีที่ขอความเห็นชอบหรือขอรับการรับรอง

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยาย

ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

นอกจากคุณสมบัติของวิทยากรที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสามารถใช้ผู้ให้บริการฝึกอบรมเป็นผู้ฝึกอบรมได้แต่ต้องตรวจดูด้วยว่าผู้ให้บริการดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมคุณสมบัติวิทยากรและการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหารกำหนดไว้หรือไม่

ซึ่งหากผู้ให้บริการฝึกอบรมได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วจะมีใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร (แบบกภ.จป.นบ 2) ซึ่งจะมีรายชื่อของวิทยากรระบุเอาไว้อย่างชัดเจนและมีระยะเวลาที่อนุญาตกำหนดไว้ด้วยซึ่งแบบกภ.จป.นบ 2 จะมีอายุ 3 ปีและต้องมีการต่ออายุตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินการฝึกอบรม

ในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

ได้กำหนดรายละเอียดเอาไว้ดังนี้

 • กรณีที่นายจ้างจัดฝึกอบรมเอง ให้แจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร และเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนทำการฝึกอบรม

 • กรณีผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ให้แจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร และเอกสารหรือหลักฐานที่กำหนดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนทำการฝึกอบรม 

 • ห้องฝึกอบรม 1 ห้อง ไม่เกิน 60 คน
 • จัดให้มีคู่มือประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรมและสถานที่ที่ถูก

สุขลักษณะให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
 • มีการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม
 • ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม พร้อมระบุข้อความว่า “จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง” หรือ “จัดฝึกอบรมโดยผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตร เลขที่…”
  • ชื่อและนามสกุลของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
  • ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม ให้ระบุข้อความ ดังนี้ “หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามข้อ 43 แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 ชั่วโมง” หรือ “หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามข้อ 43 แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 ชั่วโมง”
  • ระบุสถานที่ในการฝึกอบรม
  • ระบุวัน เดือน และปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม
  • ลงนามโดยนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม แล้วแต่กรณี
 • จัดให้วิทยากรได้รับการฝึกอบรมหรือมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

สรุป

นอกจากต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแล้ว เมื่อดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นต้องส่งรายงานผลการฝึกอบรม รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม และรายชื่อวิทยากร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ตามแบบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร (แบบ กภ.จป.นบ 3)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มีนาคม – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
2-3 เม.ย
จป หัวหน้างาน
7-8 พ.ค
จป บริหาร
11-12 มี.ค
จป บริหาร
2-3 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 มี.ค
จป หัวหน้างาน
25-26 มี.ค
จป บริหาร
20-21 มี.ค
จป บริหาร
25-26 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป หัวหน้างาน
18-19 มี.ค
จป บริหาร
28-29 มี.ค
จป บริหาร
26-27 เม.ย
คปอ
25-26 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ปราจีน

เมษายน – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 เม.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
22-23 เม.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
24-25 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป บริหาร
25-26 มี.ค
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มี.ค
จป บริหาร
21-22 มี.ค
คปอ
22-23 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 มี.ค
จป บริหาร
19-20 มี.ค
คปอ
21-22 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
4-5 เม.ย
คปอ
10-11 เม.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตารางแต่งตั้ง จป.com ตามกระทรวง 2565

ติดต่อ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by จป.com