อบรม จป เทคนิค ลด 50% หลักสูตร 3 วัน ตามกฎหมายใหม่ 2565

by admin
อบรม จป เทคนิค

อบรม จป เทคนิค ตามกฎหมายใหม่เริ่มต้นอย่างไร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่าจป. ซึ่งจป. มีอยู่หลายระดับด้วยกันแต่ละระดับจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหน้าที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 ถึงแม้ว่าหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนดจะแตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ 

จป.เทคนิค คือใคร

จป.เทคนิค เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ ซึ่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้ว่า นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้ลูกจ้างอย่างน้อย 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 20 คน แต่ไม่ใช่ว่าใครจะเป็น จป.เทคนิคก็ได้ กฎกระทรวงฉบับนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติของ จป. เทคนิคไว้ด้วย ซึ่ง จป.เทคนิค ก็คือบุคลากรด้านความปลอดภัย ที่คอยดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการนั่นเอง

หน้าที่ จป เทคนิค อบรมพนักงาน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น จป.เทคนิค จะต้องมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น จป.เทคนิค ได้ถูกกำหนดไว้ในข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ผ่านการฝึกอบรม จป เทคนิคหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 • มีคุณสมบัติตามข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ซึ่งในส่วนของข้อ 18 ได้พูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง และข้อ 21 ได้พูดถึงคุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ เอาไว้และนายจ้างต้องมีการแต่งตั้งพร้อมทั้งแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงจะถือว่าเป็นจป.เทคนิคที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จป.เทคนิค มีหน้าที่อะไรบ้าง

นอกจากคุณสมบัติ จป.เทคนิค ที่ถูกกำหนดไว้ กฎกระทรวงฉบับนี้ ยังได้กำหนดหน้าที่ของ จป.เทคนิค ไว้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 5. รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
 6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

จัดทำเอกสารความปลอดภัย

นอกจากหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว จป.เทคนิค ก็ยังมีหน้าที่ด้านความปลอดภัยอื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคนที่เข้ามาภายในสถานประกอบกิจการ ไม่เพียงแต่ลูกจ้างเท่านั้น ยังรวมถึงลูกค้า supplier รปภ. คนสวน แม่บ้าน คนส่งของ ทุกคนที่เข้ามา ต้องปลอดภัย หากเราเป็น จป.เพียงคนเดียวของสถานประกอบกิจการ แน่นอนว่า ต้องดำเนินการอื่นเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ในเรื่องของสุขภาพของลูกจ้างด้วย เช่น

 • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้กับลูกจ้างทุกคน เพราะนอกจากอันตรายจากการทำงานแล้ว อันตรายนอกงานก็อาจเกิดขึ้นได้ จึงต้องรณรงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • กำหนดปัจจัยเสี่ยงในการตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบการกระทำและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อแก้ไขและป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ
 • อัพเดทกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นปัจจุบัน และ

หากพบว่า สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ก็แจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย

สรุป

ที่กล่าวมาข้างตนเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นจป.ระดับไหนหรือแม้แต่จป.เทคนิคเองนอกจากงานประจำที่ต้องทำแล้วยังต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นและยังต้องคอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในสถานประกอบกิจการด้วยเพราะบางเรื่องจป.เองไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพียงคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มีนาคม – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
2-3 เม.ย
จป หัวหน้างาน
7-8 พ.ค
จป บริหาร
11-12 มี.ค
จป บริหาร
2-3 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 มี.ค
จป หัวหน้างาน
25-26 มี.ค
จป บริหาร
20-21 มี.ค
จป บริหาร
25-26 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป หัวหน้างาน
18-19 มี.ค
จป บริหาร
28-29 มี.ค
จป บริหาร
26-27 เม.ย
คปอ
25-26 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ปราจีน

เมษายน – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 เม.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
22-23 เม.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
24-25 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป บริหาร
25-26 มี.ค
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มี.ค
จป บริหาร
21-22 มี.ค
คปอ
22-23 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 มี.ค
จป บริหาร
19-20 มี.ค
คปอ
21-22 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
4-5 เม.ย
คปอ
10-11 เม.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตารางแต่งตั้ง จป.com ตามกระทรวง 2565

ติดต่อ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by จป.com